Nedir?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (E-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

E-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır.

Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüş olup, ilerleyen dönemlerde diğer yasal defterlerle ilgili duyuru yapılacaktır. Tebliğe göre, herhangi bir firmaya E-defter zorunluluğu getirilmemiş, isteğe bağlı olarak bırakılmıştır.

Uygulamadan yararlanmak için gerçek kişilerin elektronik sertifikaya (e-imza), tüzel kişi mükelleflerin ise e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları ve elektronik mali mühür temin etmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca kullanacakları yazılımın GIB tarafından onaylanıp ilan edilmiş bir yazılım olması veya firmanın kendi yazılımını (veya yeni bir yazılımı) kullanmak istemesi halinde bu yazılım için GIB den uygunluk onayı alınması gerekmektedir. Uygulamadan yararlananlar, elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar kendilerine ait mali mühür ile onaylar ve berat dosyalarını E-defter uygulamasına (internet sitesi vasıtasıyla) yüklerler. Başkanlık kendi mali mühürü ile onay vermek suretiyle deftere berat verir. Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza edilir.

Sistemin teknik açıdan işleyişi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.edefter.gov.tr sitesinde yayınladığı şekliyle aşağıda bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi Almak İstiyorum.